GRAŻYNA SOSNOWSKA KOMORNIK SĄDOWY
Przy Sądzie Rejonowym w Grajewie

Komornik Sądowy w Grajewie Przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska to firma działająca w branży prawniczej.

Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sadowych, a w szczególności:
* wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
* wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne, np. opróżnienie lokalu z nieruchomości lub osób (eksmisja), wydanie nieruchomości,
* wykonywanie orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń,
* wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
* sporządzeniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sadowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzanie sądu lub prokuratora,
* weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.


Podstawą działalności komornika są przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego w  art. od 730 kpc do art. 1088 kpc oraz Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dn. 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami oraz szereg innych przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących poszczególne dziedziny gospodarki i tak np.:

    Ustawa z dnia 21.06.2001r. o Ochronie Praw Lokatorów, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i o Zmianie Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami.

    Ustawa z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe i naprawcze.

    Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy

    Ustawa z dnia 13.10.1998r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych i inne

Zgodnie z art. 747 kpc Komornik dokonuje zabezpieczeń roszczeń pieniężnych przez:

    Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, albo wierzytelności lub innego prawa

    Obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową lub zastawem wpisanym do rejestru okręgowego

    Zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej, albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu

Zgodnie z art. 2 ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji, Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiście z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania

    wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń

    wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów

    sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

Komornik poza w/w zadaniami ma prawo do doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najwyższej lub najniższej oferty.
adres

ul. Osiedle Południe 9
19-203 GRAJEWO
podlaskie

phone

Zadzwoń do nas!